냉동어류(loại cá đông lạnh)

냉동어류(loại cá đông lạnh) 20